Pålæggelse af fredskovspligt efter § 4

Felter markeret med * er påkrævede og skal altid udfyldes.
Ansøgeroplysninger
Hvis ansøger er ejer angives CPR nr. eller CVR nr., som det står anført i Tingbogen.
Ejeroplysninger (indsendes kun hvis oplysningerne er forskellige fra ansøgeroplysninger).
Fuldmagt * (frivilligt) Hvis du søger på vegne af en anden, skal du vedhæfte en fuldmagt (gælder dog ikke landinspektør og advokat).
Du kan vælge 10 filer.
CPR nr. eller CVR nr., som det står anført i Tingbogen.
Oplysninger om projektarealet
Vedhæft et tydeligt kort med markering af projektets omfang og placering. * (frivilligt)
Du kan vælge 10 filer.
Skovkort/tilplantningsplan * (frivilligt) Vedlæg et skovkort/en tilplantningsplan hvoraf skovens opbygning, træ- og buskarter, plantetal (hvis skovrejsning), utilplantede arealer, veje m.v. fremgår. Indsend gerne GIS-fil med arealet (shape m.v.).
Du kan vælge 10 filer.
VVM-screening og eventuelle udtalelser og afgørelser fra kommunen * (frivilligt) Vedlæg udtalelse fra kommunen om arealets status ift. miljøvurderingsloven, kommuneplanens udpegning af skovrejsningsområder, herunder dispensation/udtalelse fra kommunen, hvis arealet er udpeget til negativ skovrejsningsområde/skovrejsning uønsket. Derudover eventuel vurdering i forhold til naturbeskyttelseslovens bestemmelser om § 3-områder og beskyttede diger eller andre kendte fortidsminder.
Du kan vælge 10 filer.
Øvrige dispensationer/tilladelser * (frivilligt) Vedlæg eventuelle andre nødvendige tilladelser og dispensationer fra offentlige myndigheder til at gennemføre projektet, herunder dispensation fra Vejdirektoratet i tilfælde af vejbyggelinje på arealet.
Du kan vælge 10 filer.
Beskrivelse af projektet
Husk at angive enhed (kvadratmeter eller hektar).
Her kan du skrive anden relevant information, som kan have relevans for projektet.
Eventuelt ansøgning og/eller bilag til ansøgning * (frivilligt)
Du kan vælge 10 filer.
Er der servitutter i tingbogen, som kan være til hinder for gennemførelse af din ansøgning? * (frivilligt)
*
Hvis ja, vedhæft kopi af servitut. * (frivilligt)
Du kan vælge 10 filer.